Uslovi korišćenja veb strane

Uslovi korišćenja

Pristup ovoj web lokaciji i upotreba ovde sadržanih materijala i podataka podležu niže navedenim uslovima i važećim zakonskim i podzakonskim propisima. Svaki daljnji pristup i pretraživanje sadržaja smatraće se bezuslovnim pristankom na navedene uslove korišćenja datim bez ograničenja kojim se stavljaju van snage svi prethodni uslovi o korištenju web stranice sklopljeni između korisnika i INSPHARMA S d.o.o.. Podaci o medicinskim sredstvima i dodacima ishrani koje INSPHARMA S d.o.o. objavljuje na ovim web stranicama služe isključivo kao opšte informacije.

Podaci o medicinskim sredstvima i dodacima ishrani ne iznose se u svrhu davanja potpune medicinske informacije ili uputstvu o korišćenju pojedinih proizvoda. Za savet o svakom konkretnom zdravstvenom problemu obratite se direktno svom lekaru ili nadležnom zdravstvenom radniku. INSPHARMA S d.o.o. ne postavlja dijagnozu niti daje lične medicinske savete o bolesti i načinu lečenja. Za potpunu medicinsku informaciju obratite se lekaru koji se brineo vašem zdravlju ili drugom kvalifikovanom zdravstvenom radniku. Preporuka je da se pacijenti, lekari i ostali zdravstveni radnici za specifične informacije i uputstva u vezi sa proizvodima koji su registrovani njihovoj zemlji obrate direktno lokalnim medicinskim ustanovama i telima koja izdaju dozvole za stavljanje medicinskih sredstava i dodataka ishrani u promet.

Korisnici mogu slobodno pretraživati ove web stranice, ali se na njima objavljeni sadržaji – uključujući tekst, slike, zvučne i videozapise („informacije“) – smeju pretraživati, preuzimati ili koristiti samo za nekomercijalne i lične potrebe. Bilo kakvo kopiranje, reprodukcija, distribucija, promena, prenošenje ili upotreba u komercijalne svrhe dopušteni su samo uz izričito pismeno odobrenje kompanije INSPHARMA S d.o.o. Preuzimanje sadržaja dopušteno je samo uz zadržavanje i isticanje obaveštenja o autorskim pravima, odnosno upozorenja o drugim pravima intelektualnog vlasništva kojim raspolaže društvo INSPHARMA S d.o.o. ili treće osobe. Bilo koji sadržaj na ovim stranicama zaštićen je – osim ako nije drugačije navedeno – autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva pa je svako korišćenje koje odstupa od ovih pravnih uslova korišćenja dopušteno samo uz prethodno pismeno odobrenje društva INSPHARMA S d.o.o.. INSPHARMA S d.o.o. ovime isključuje svaku zakonsku odgovornost za kršenje autorskih prava koje bi moglo proizaći iz pristupa i korišćenja sadržaja nad kojima postoji autorsko pravo trećih osoba koje nisu povezane sa kompanijom INSPHARMA S d.o.o. Osim prethodno navedenog ograničenog prava korišćenja, podrazumeva se da pristupom ovim stranicama korisnici ne stiču nikakva autorska ili druga prava korišćenjem sadržaja zaštićenih autorskim pravima u vlasništvu kompanije INSPHARMA S d.o.o. ili trećih osoba.

Iako INSPHARMA S d.o.o. preduzima odgovarajuće mere kako bi sve objavljene informacije bile tačne i ažurne, moguće su tehničke nepreciznosti i štamparske greške. INSPHARMA S d.o.o. zadržava pravo na izmene, ispravka/dopune objavljenih informacija o proizvodima i uslugama u bilo koje vreme i bez prethodne najave. INSPHARMA S d.o.o. ne daje garanciju za pravo prigovora na tačnost informacija. INSPHARMA S d.o.o. ne preuzima nikakvu pravnu odgovornost za greške ili propuste u sadržaju ovih stranica. INSPHARMA S d.o.o. ne daje garanciju za tačnost, potpunost ili korisnost objavljenih informacija. Korisnik izričito prihvata korišćenje ovih stranica na vlastitu odgovornost. Ni INSPHARMA S d.o.o. ni njegova povezana društva neće odgovarati za direktnu slučajnu, posledičnu, indirektnu ili kaznenu odgovornost koja bi mogla proizaći iz pristupa i korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovih stranica, odnosno zbog bilo kakve pogreške ili propusta u sadržaju. INSPHARMA S d.o.o. ne garantuje da ove stranice ne sadrže viruse i ne preuzima nikakvu pravnu odgovornost za štete u računarskim sistemima ili druge imovine korisnika nastale kao rezultat pristupa i korišćenja ovih web stranica i sačuvanih sadržaja, odnosno kao rezultat preuzimanja sadržaja. INSPHARMA S d.o.o. pridržava pravo da u svako vreme, bez prethodne najave i bez ikakve odgovornosti ukine ove mrežne stranice.

Osim informacija koje su definisane uslovima zaštite ličnih podataka, za svaku korisničku poruku ili sadržaj primljen elektronskim putem ili na drugi način, uključujući podatke, upite, komentare, predloge ili slično smatraće se da ne predstavljaju poverljive niti zaštićene podatke te da pošiljalac nad njima nema autorsko pravo. Svi primljeni sadržaji korisnika postaju vlasništvo kompanije INSPHARMA S d.o.o. i njegovih povezanih društava i mogu se koristiti u bilo koju svrhu koja uključuje, ali nije ograničena na reprodukovanje, preuzimanje, distribuiranje trećim osobama, objavljivanje, emitovanje ili postavljanje na web stranice. Nadalje, INSPHARMA S d.o.o. zadržava pravo koristiti, bez ikakve naknade, sve ideje, koncepte, znanja vezana za procedure i sve tehnike sadržane u porukama korisnika u bilo koju svrhu koja uključuje, ali nije ograničena na razvoj, proizvodnju ili marketing proizvoda uz pomoć informacija sadržanih u takvim porukama.

Informacije i sadržaji koji se nalaze na ovim web stranicama ne mogu se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu ili ulaganje u bilo koju drugu imovinu ili pravo.

INSPHARMA S d.o.o. nije upoznat sa sadržajem na web stranicama trećih osoba koje sadrže poveznice na ove stranice te ne preuzima nikakvu odgovornost za te sadržaje niti za sadržaje bilo kojih drugih povezanih stranica.

Zbog potreba korisnika ove web stranice mogu sadržati poveznice na web stranice trećih osoba. Uslovii korišćenja sadržaja web stranica i politika zaštite ličnihnih podataka trećih osoba mogu se razlikovati od uslova korišćenja ličnih podataka kompanije INSPHARMA S d.o.o.. INSPHARMA S d.o.o. ne preuzima bilo kakvu odgovornost za poveznice ne web stranice trećih osoba, a osobito ne daje nikakve garancije u pogledu tačnosti njihovog sadržaja, odnosno usklađenosti sa zakonom. INSPHARMA S d.o.o. ne odgovara za kršenja ili propuste u politici zaštite ličnih podataka trećih osoba.

Iako INSPHARMA S d.o.o. povremeno prati ili analizira posete ovim stranicama, rasprave, razmene, prenos podataka, oglašavanje i slično, INSPHARMA S d.o.o. nema zakonsku obavezu praćenja poseta niti daje garanciju ili pravo prigovora na njihov sadržaj i ne preuzima odgovornost za greške, klevete, uvredljive izjave, javne napade, propuste, lažne informacije, opscene, pornografske i vulgarne sadržaje, pretnje, otkrivanje ličnih podataka ili netačnosti u korisničkim sadržajima na ovim web stranicama. Korisnicima je zabranjeno postavljanje i distribuiranje materijala i sadržaja koji bi mogli podstaći ponašanje koje povlači kaznenu i građansku odgovornost ili na neki drugi način krši zakon. INSPHARMA S d.o.o. će u potpunosti sarađivati sa nadležnim telima, a u slučaju sudskog naloga otkriti identitet korisnika koji je na mrežne stranice postavio takve sadržaje ili materijale.

U slučaju kršenja uslova i odredbi navedenih u pravnom smislu korišćenja sadržaja na web stranicama, INSPHARMA S d.o.o. zadržava pravo bez odlaganja preduzeti sve potrebne mere protiv počinioca, počiniocu uskratiti pristup uslugama kompanije INSPHARMA S d.o.o. te u svako vreme bez prethodne najave ukloniti sve informacije, podatke i sadržaje koje je postavio počinioc. Ako je iz kršenja uslova navedenih u uslovima korišćenja sadržaja na web stranicama proizišla šteta za INSPHARMA S d.o.o., INSPHARMA S d.o.o. ima pravo prema vlastitom nahođenju od počinioca zatražiti naknadu nastale štete.

INSPHARMA S d.o.o. može u svako vreme i bez najave promeniti ili ažurirati uslove korišćenja sadržaja na web stranicama. Budući da su promene obavezujuće za korisnike, preporučujemo svim posetiocima da redovno prate sve promene uslova i odredbi korišćenja koje će biti objavljene na ovim stranicama. Registracijom, odnosno otvaranjem korisničkog računa na internetskoj stranici MOJEOKO.rs smatra se da je korisnik ove uslove korišćenja u celosti pročitao, razumeo i sa njima se složio. Za tumačenje, primenu i pravne efekte uslova korišćenja internetske stranice MOJEOKO.rs merodavno je pravo Republike Slovenije, a za sve zahteve i sporove koji bi nastali kao rezultat korišćenja stranice MOJEOKO.rs ili u vezi sa njima, stvarno je nadležan sud u Ljubljani.

Nazad na vrh